Search results

 1. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  \[ y = x*x + y*y + 3 \]
 2. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  \[ y = x*x + 4*x +9 ]\
 3. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  \[ x*2+2*x+9 ]\
 4. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  \[x*2+2*x+9]\
 5. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  \[x*2+2xy+9]\
 6. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  TXĐ: D=R Có: y' = 3[x^2]\ + 6x + m + 1 Hàm số (1) nghịch biến trên (-1;1) <=> [y' \leq 0]\ với mọi x thuộc (-1;1) <=> pt y'=0 có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: [x_{1}\leq -1 <1\leq x_{2}]\ <=> pt y'=0 có...
 7. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  TXĐ: D=R Có: y' = 3[x^2]\ + 6x + m + 1 Hàm số (1) nghịch biến trên (-1;1) <=> [y' \leq 0]\ với mọi x thuộc (-1;1) <=> pt y'=0 có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: [x_{1}\leq -1 <1\leq x_{2}]\ <=> pt y'=0 có...
 8. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  TXĐ: D=R Có: y' = 3[x^2]\ + 6x + m + 1 Hàm số (1) nghịch biến trên (-1;1) <=> [y' \leq 0]\ với mọi x thuộc (-1;1) <=> pt y'=0 có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: [x_{1}\leq -1 <1\leq x_{2}]\ <=> pt y'=0 có...
 9. A

  Thử tiếng việt cho xenforo 1

  nào cùng test
Top